Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува на уебсайта си обявление за предстоящо отчуждаване на имоти и части от имоти - частна общинска собственост за обект "Язовир Луда Яна". 

Съобщение

Published in: Announcements

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост и във връзка с изпълнението на обект: „Язовир Луда Яна и пречиствателна станция за питейни води“, Министерството на регионалното развитие и благоустройството уведомява собствениците на имоти и части от имоти, подлежащи на отчуждаване, че обезщетенията, определени в Заповед № ДС-215/01.10.2014 г. на областния управител на област Пазарджик, влязла в сила на 29.12.2014 г. и в Решение № 663/ 19.12.2014 г. по адм. дело № 880 по описа за 2014 г. на Административен съд – Пазарджик, са внесени в търговска банка „Банка ДСК“ ЕАД, клон Пазарджик. Началната дата на изплащане на обезщетенията е 26.01.2015 г.

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти, засегнати от строителството на обект „Язовир „Луда Яна” и пречиствателна станция за питейни води“

Решение № ЕО-14/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на В и К „Бяла“ ЕООД – Севлиево

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (приета с ПМС № 59 от 07.03.32003 г., обн. ДВ бр. 25/18.03.2003г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
гр.София, ул.”Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Request for Expressions of interest (Consultant services)

REPUBLIC OF BULGARIA

MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT

CONSULTING SERVICES

INVITATION FOR PREQUALIFICATION

Construction of Luda Yana Dam and Potable Water Treatment Plant
Loan No. 7834-BG
Project ID No. P099895-II

Решение № ЕО-71/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕООД – Добрич

Решение № ЕО-70/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕАД – Бургас

Page 1 of 5

Regional Master Plans

Regional Master Plans will plan the development of W&S infrastructure in short-term and long-term plannings and in conformity with the EC Directives in this sphere.

Contacts

Sofia 1202
"Kiril i Metodii" St. № 17 - 19

Central - 9405 9
Fax - 987 25 17