ПСПВ – Студена

Целта на ПСПВ Студена-Перник е да се осигури питейна вода за град Перник и околните селища, чрез третиране на водата от язовир Студена. Десетилетия на недостатъчни инвестиции,  ограничен технически и управленски капацитет са причина за лошите условия на структурите и механичното оборудване.

Водоснабдителната система на региона снабдява следните населени места: град Перник, гр. Батановци и селата Дивотино, Люлин, Голямо Бучино, Мещица, Витановци, Богданов дол и Черна гора.
ПСПВ Перник е проектирана, конструирана и пусната в експлоатация през 1954 г. и има една реконструкция през 1976 година. 

Дългогодишната експлоатация предполага рехабилитацията и подмяната на някои от техническите елементи на ПСПВ. Целта е да продължи доставката на качествена питейна вода за население от около 100 000 жители в област Перник.

studena

 

 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517