Язовир „Студена” е разположен в долината на река Струма, на около 0,5 км над село Студена и на около15 км от град Перник, област София. 
 
Изграден е в периода 1953-1955 година основно с цел регулиране на водите на река Струма и притоците й река Мътница и река Кладница, за промишлено и питейно водоснабдяване в района на град Перник, за енергодобив и защита на обработваемите земи от наводнения. Язовирът регулира водите от собствен водосбор, както и допълнителни води чрез събирателните канали „Владайски” и „Палакарийски”.
 
Язовир - Студена
Язовир - Студена
Язовир - Студена
Язовир - Студена
Язовир - Студена
Язовир - Студена
 
 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517