Язовир „Луда Яна” се намира на около 2 км североизточно от гр. Панагюрище.  
 
Строителството на язовира е започнало през 1986 година и е прекъснато през 2000 година. Обектът се състои от: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води.
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
Язовир - Луда Яна
 
 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517