Язовир „Пловдивци” е разположен в южната част на Родопите, област Смолян, близо до границата с Гърция, на 14 км от град Рудозем. 
 
Проучването и проектирането са извършени в периода 1980-1985 година. Проектът се състои от: язовирна стена, отбивен яз (включен в тялото на стената), водовземна кула с шахтов преливник и основен изпускател, отбивна галерия и пречиствателна станция за питейни води. 
Язовир - Пловдивци
Язовир - Пловдивци
Язовир - Пловдивци
Язовир - Пловдивци
Язовир - Пловдивци
Язовир - Пловдивци
Язовир - Пловдивци
 
 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517