Язовир „Нейковци” се намира в долината на река Нейковска, над квартал „Нейковци” на град Плачковци и на около 7,5 км южно от град Трявна. 
 
Строителството му е започнало през 1978 година, но е прекъсвано няколко пъти, като окончателно е спряно през 2001 година. Съоръжението включва: язовирна стена, отбивна галерия, цилиндрична водовземна кула, основен изпускател, инжекционна галерия, челен преливник на левия скат, две събирателни деривации с 4 водохващания и пречиствателна станция за питейни води.
Язовир - Нейковци
Язовир - Нейковци
Язовир - Нейковци
Язовир - Нейковци
Язовир - Нейковци
Язовир - Нейковци
Язовир - Нейковци
Язовир - Нейковци
Язовир - Нейковци
Язовир - Нейковци
Язовир - Нейковци
Язовир - Нейковци
 
 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517