Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти, засегнати от строителството на обект „Язовир „Луда Яна” и пречиствателна станция за питейни води“

Решение № ЕО-14/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на В и К „Бяла“ ЕООД – Севлиево

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (приета с ПМС № 59 от 07.03.32003 г., обн. ДВ бр. 25/18.03.2003г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
гр.София, ул.”Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Искане за заявяване на интерес (Консултантски услуги)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проект за развитие на общинската инфраструктура

Консултантски услуги

Покана за предварителен подбор
Строителство на яз. „Луда Яна” и пречиствателна станция за питейни води
Заем № 7834-BG
Идент. № на проекта P099895-II

Решение № ЕО-71/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕООД – Добрич

Решение № ЕО-70/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕАД – Бургас

Решение № ЕО-65/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД – гр. Белово

Решение № ЕО-66/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВКТВ" ЕООД – гр. Велинград

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517