Страница на Проект за развитие на общинската инфраструктура

Проект „Развитие на общинската инфраструктура” (ПРОИ) се реализира от Министерство на регионалното развитие чрез Звеното за изпълнение на проекта.

 

Проектът включва следните три компонента:

Компонент 1: Подпомагане изпълнението на проекта.

 

Компонент 2: Изготвяне на 51 Регионални Генерални Планове за водоснабдяване и канализация, покриващи цяла България, с изключение на град София.

 

Компонент 3: Предоставяне на стоки и услуги, свързани със завършването и рехабилитация на язовири: (i) завършване на язовир „Луда Яна”, включително прилежащата пречиствателна станция за питейни води; (ii) завършване на язовир „Пловдивци”, включително прилежащата пречиствателна станция за питейни води; (iii) завършване на язовир „Нейковци”, включително прилежащата пречиствателна станция за питейни води; (iv) рехабилитация на язовир „Студена”.

 

Основната цел на проекта е да подобри състоянието на водоснабдителната инфраструктура в страната и да осигури планирането на развитието й в дългосрочен план. Изпълнението му ще помогне на България да отговори на изискванията на европейските директиви в областта на водоснабдяването с питейна вода.

Виж повече

 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405338
Факс: +359 2 9872517